Mittelwest's Breeding Females - VA Kona vom Mittelwest Sch2 (IPO2), KKL