V1 Larah von Mittelwest's Retired Breeding Females - V1 Larah von Godalis SCH2 (IPO2), KKL, LBZGodalis - Sch2 (IPO2), KKL, Lbz