Mittelwest's Retired Breeding Females - V1 Zoey vom Mittelwest - Sch3 (IPO3), KKL, Lbz