Mittelwest's Retired Breeding Females - V1 Novy vom Mittelwest SCH1, KKL