Mittelwest's Retired Breeding Females - V1 Emmy vom Mittelwest SCH3, KKL1A, ZW: 84