Mittelwest's Retired Breeding Females - V1 Ellie vom Mittelwest SCH2, KKL, LBZ, ZW:88