Mittelwest's Retired Breeding Females - V Osa vom Mittelwest SCH1, KKL1A ZW: 7