Mittelwest's Retired Breeding Females - V Ola vom Mittelwest SCH3, KKL1, LBZ ZW: 79