Mittelwest's Retired Breeding Females - V Gilda vom Mittelwest SCH1 (IPO1), KKL