Stud - V Echo vom Mittelwest Sch3 (IPO3), KKL Pedigree