Breeding Females - V Utah vom Mittelwest - Pedigree