Breeding Females - V Ohio vom Mittelwest - Pedigree