Breeing Female V Yoshi vom Mittelwest - Progeny 31