Breeding Females - V1 Xtra vom Mittelwest - Pedigree