Breeding Females - V1 Coby vom Mittelwest - Pedigree