Breeding Females - V Nashville vom Mittelwest - Pedigree