Retired Breeing Female V Osa vom Mittelwest - Progeny 1