Retired Breeding Female - V Gilda vom Mittelwest 2