Retired Breeing Female V1 Ava vom Mittelwest - Progeny 43