Retired Breeding Female - V1 Urma vom Mittelwest 2