Retired Breeing Female V1 Urma vom Mittelwest - Progeny 35