Retired Breeing Female V1 Gabrielle vom Mittelwest - Progeny 34