Retired Breeding Female V1 Roxy vom Mittelwest - Pedigree