Mittelwest's Breeding Females - V1 Xtra vom Mittelwest - Sch2 (IPO2), KKL