Mittelwest's Retired Breeding Females - V1 Mardi Gras vom Mittelwest - Sch3 (IPO3), KKL