Mittelwest's Breeding Females - Etsy vom Mittelwest - Sch2 (IPO2), KKL