Mittelwest's Retired Breeding Females - V Envy vom Mittelwest Sch2 (IPO2), KKL