Breeding Females - V Etsy vom Mittelwest - Pedigree