Breeding Females - V Tessa vom Mittelwest - Pedigree