Mittelwest's Retired Breeding Females - 2X VA Natasha vom Mittelwest - SchH3, KKL, Lbz, ZW:86