Mittelwest's Retired Breeding Females - VA (2X) Aspen vom Mittelwest SCH3, KKL1A ZW: 88