Mittelwest's Retired Breeding Females - V1 Yada vom Mittelwest SCH3, KKL, LBZ ZW: 76