Mittelwest's Retired Breeding Females - V1 Urma vom Mittelwest SCH1, KKL, LBZ