Mittelwest's Retired Breeding Females - V1 Roxy vom Mittelwest SCH2, KKL, LBZ