Mittelwest's Retired Breeding Females - V1 Onja vom Mittelwest SCH3, KKL1A ZW:90