Mittelwest's Retired Breeding Females - V1 Nami vom Mittelwest SCH3 (IPO3), KKL