Mittelwest's Retired Breeding Females - V1 Gucci vom Mittelwest SCH3, KKL1A ZW: 8