Mittelwest's Retired Breeding Females - V Viva vom Mittelwest SCH2, KKL1A ZW: 81