Mittelwest's Retired Breeding Females - V Quota vom Mittelwest SCH1, KKL1A, HD ZW: 81