Mittelwest's Retired Breeding Females - V Peyton vom Mittelwest SCH3, KKL, LBZ ZW: 78