Mittelwest's Retired Breeding Females - V Miley vom Mittelwest SCH1, KKL1A