Mittelwest's Retired Breeding Females - V Demi vom Mittelwest SCH2, KKL, LBZ