Mittelwest's Retired Breeding Females - V Cola vom Mittelwest SCH2, KKL1A ZW: 83