Mittelwest's Retired Breeding Females - V Chevy vom Mittelwest SCH1 (IPO1), KKL