Mittelwest's Retired Breeding Females - V Angelina vom Faehnrich SCH3, KKL1A, ZW: 84