Breeding Females - V1 Vanna vom Mittelwest - Pedigree