Breeding Females - V Maggie vom Mittelwest - Pedigree