Breeing Female V Meika vom Mittelwest - Progeny 54