Breeding Females - V Gracie vom Mittelwest - Pedigree