Retired Breeing Female Gilda vom Mittelwest - Progeny 67